Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Τέταρτη τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

1753

Ανακοινώθηκε σήμερα η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Τέταρτη τροποποίηση – Λόγοι τροποποίησης

– Aνάγκη προσαρμογής των ποσοστών υλοποίησης του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου, για την υποβολή Αιτήσεων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών και την προσθήκη επιπλέον διευκρινίσεων, λόγω της δυνατότητας χρήσης του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account),
– Ανάγκη προσθήκης επιπλέον διευκρίνισης ως προς την εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης και της χρήσης του Escrow Account,
– Ανάγκη διευκρίνισης ως προς τους όρους έκδοσης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής,
– Ανάγκη ενσωμάτωσης της διαδικασίας είσπραξης επιχορήγησης μέσω Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account),
– Ανάγκη επιπλέον διευκρινίσεων για τη δυνατότητα χρήσης Escrow Account στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,
– Ανάγκη επιπλέον διευκρίνισης ως προς τα απαιτούμενα παραστατικά για την προμήθεια εξοπλισμού από το εξωτερικό στα Παραρτήματα ΙΙΙ-Επιλέξιμες Δαπάνες και VI-Δικαιολογητικά Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης,
– Ανάγκη αναδιατύπωσης της παραγράφου που αφορά στην μη προσκόμιση
δικαιολογητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V,
– Ανάγκη διευκρινίσεων στη δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού

Δείτε εδώ την Απόφαση τροποποίησης της Πρόσκλησης

In this article