Τρίτη (3η) τροποποίηση και αύξηση προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

1883

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αντικείμενο τροποποίησης της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Επισημαίνεται ότι με την 3η τροποποίηση ο προϋπολογισμός της Δράσης αυξάνεται κατά 130 εκ. € έτσι ώστε συνολικά να ανέρχεται στα 410.000.000€. Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 410.000.000€ (από 280.000.000€) Δημόσια Δαπάνη και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 256.000.000€ (από 126.000.000€).

Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται ανά Κύκλο και κατηγορία Παρέμβασης.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

In this article