Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

1625

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Η Δράση έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης – Περιεχόμενο

Αφορά στην ένταξη επιπλέον οχτακοσίων ενενήντα (890) επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 49.744.160,18€. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 55.834.849,46€. Περιλαμβάνεται και η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε

 

 

 

In this article