Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του ΕΠΑνΕΚ – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4076

Ανακοινώθηκε σήμερα 28/12/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης – Περιεχόμενο

Η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αφορά στην ένταξη επιπλέον 1.063 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων με επιπλέον συνολική Δημόσια Δαπάνη 171.310.295,16€.

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, ΕΠΑνΕΚ,, Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τουρισμός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Camping, Ταξιδιωτικά γραφεία, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες ενοικίασης σκαφών, Watersports, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ανέρχεται σε 290.766.752,67€.

Στην Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης περιλαμβάνονται όλα τα επενδυτικά σχέδια/πράξεις που καλύπτουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δράσης.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης γίνεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Τα στοιχεία των Πράξεων που εντάσσονται/τροποποιούνται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/Άξονα Προτεραιότητας/Κατηγορία Περιφερειών περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο. Περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης βαθμολογίας/ένταξης/απόρριψης του.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημα του. Σε αυτό περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

 

In this article