Αποτελέσματα Ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

1421

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» λόγω ένταξης επιπλέον δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα (2.219) επενδυτικών σχεδίων/πράξεων. Δείτε τα Αποτελέσματα Ένταξης.

Αποτελέσματα Ένταξης – Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη μετα την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης ανέρχεται σε 171.503.182,80€.
Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας, έχει ως εξής:

Αποτελέσματα Ένταξης

A) 161.645.008,90€  01 – Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες

B) 9.858.173,90€  01Σ – Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο.

Δείτε τη σχετική Απόφαση και τα Αποτελέσματα Ένταξης εδώ 

In this article