«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» – έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση

1930

Ανακοινώθηκε σήμερα η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η έβδομη (7η) τροποποίηση – Λόγοι

– Απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Δράσης,
– Ανάγκη ενσωμάτωσης της διαδικασίας είσπραξης επιχορήγησης μέσω Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account),
– Ανάγκη διαγραφής κάθε αναφοράς σε δεδομένα φυσικού αντικειμένου τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (π.χ. απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου). Γίνεται σε συνέχεια της από 08.07.2016 απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων του Κανονισμού του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τους δείκτες και συγκεκριμένα της υποχρέωσης μέτρησης των κοινών δεικτών συμμετεχόντων (Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΚΤ 1304/2013) εφόσον πρόκειται για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ,
– Ανάγκη διευκρινίσεων στη δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,
– Ανάγκη συμπλήρωσης του Παραρτήματος «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ» με στοιχεία των επιχειρήσεων και για το έτος 2016, καθώς κρίνεται αναγκαίο,
– Προσθήκη πρόβλεψης στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός μιας κατηγορίας δικαιούχων,

με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της τροποποίησης

In this article